ลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

มติครม. 7 พ.ค. 2562 : มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กรณีอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยสา หรับผู้มีรายได้น้อยถงึปานกลาง
ที่มา : www.thaigov.go.th

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ“มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง”ดังนี้

1. เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

2. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้ อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอและให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

3. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
พม. เสนอว่า

1. ปัจจุบันมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ านวน 2.87 ล้านครัวเรือน (Percentile ที่ 41 ถึง 80) ยังไม่มี
กรรมสทิธิ์ในที่อยอู่าศยัเป็นของตนเอง ดงันนั้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จ าเป็นต้องใช้มาตรการหลายด้านควบคู่กันไป
ทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจโดยนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ได้ผลดีที่สุดคือ นโยบายการคลังซึ่งสามารถ
น ามาใช้ให้ได้ผลอย่างทันท่วงทีตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงที่มีปัญหา ได้แก่ การลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ซื ้ออสังหาริมทรัพย์และยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

2. คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจด
ทะเบียนจ านองอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 0.01 ส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้ให้ศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมและหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
อสังหาริมทรัพย์ราคาซื ้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีดังนี้

3.1 หลักการ : เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูง โดยการลดภาระให้กับ
ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ไม่สามารถเข้าถึงกรรมสทิธิ์ในที่อยู่อาศัย

3.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้าน
บาท ต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

3.3 มาตรการ:
3.3.1 ลดค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการท าธุรกรรมการซื ้อที่ดินและอาคารที่
อยู่อาศัย โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01

3.3.2 ลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิมร้ อยละ 1 ของมูลค่าที่จ านอง เหลือ
ร้อยละ 0.01

ทั้งนี้ในส่วนของการเรียกเก็บค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอากร ส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม
มาตรการนี้ให้เรียกเก็บภาษีอากรตามอัตราปกติ3.4 หลักเกณฑ์: เป็นการจดทะเบียนซื ้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการจำนองเพื่อประกันหนี้กู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย แต่หากราคาซื ้อขายเกินกว่า 1 ล้านบาท จะไม่ได้รับ
สิทธิการลดค่าธรรมเนียมฯ

3.5 ประเภทท่ีอย่อูาศัย :
3.5.1 ที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยวบ้านแฝด บ้านแถว
3.5.2 ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
3.5.3 ที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคาร หรือห้องชุด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเก่า
อนึ่ง ถ้าเป็นการขายและจำนองที่ดินเปล่าจะไม่ได้รับการลดค่าธรรมเนียม

3.6 เงื่อนไขของมาตรการฯ :
3.6.1 มูลค่าจำนองเฉพาะวงเงินค่าที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ
หน่วย โดยผู้รับจำนอง (ผู้ให้กู้) ต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

3.6.2 การจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ต้องด าเนินการในคราว
เดียวกัน
3.7 ระยะเวลาโครงการ: ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

3.8 วงเงินงบประมาณโครงการ: จ านวนรวม 1,700 ล้านบาท

4. มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ดังกล่าว จะสร้างประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลดีในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถงึปานกลาง การลดภาระและเพิ่มก าลังซื้นให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปาน
กลางที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้สามารถตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ ้น และสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อย่อู าศยัได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนักได้ง่ายขึ้น โดยจะมีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลางสามารถเข้าถึงกรรมสทิธิ์ในที่อยอู่าศยั ประมาณ 58,340 ครัวเรือน คิดเป็นจ านวนประมาณ 175,020 ราย

4.2 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถช่วยลดอุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ถึงปานกลางในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เนื่องจากยังมีอุปทานคงเหลือในตลาดอยู่สูง ในขณะที่ลูกค้ายังมีความต้องการซื ้อที่อยู่
อาศัยและมีความสามารถรับภาระในการผ่อนค่างวดได้ในระดับที่สูงเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถเข้าถึงกรรมสทิธิ์ในที่อยอู่าศยัได้อีก
ทั ้งยังช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการสร้ างที่อยู่อาศัยใหม่
เพิ่มขึ ้น รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของรัฐ(โครงการบ้านล้านหลัง)

4.3 รัฐบาล เป็ นการสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างอุปสงค์ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์โดยตรงจากรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย การจ้างงานและผลักดันให้ทุกภาคส่วนนาทรัพยากรที่ยังใช้ประโยชน์ได้
อย่างไม่เต็มที่ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสาระสำคัญของร่างประกาศ

1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด ก าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ

2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้ อยละ 0.01) ส าหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้ อมอาคาร
หรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว โดยราคาซื ้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงิน
จำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2563

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ก าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้อง
ชุดและค่าจดทะเบียนการจ านองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนห้องชุดดังกล่าวร้อยละ
0.01 (จากเดิมร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จ านอง เหลือร้อยละ 0.01) สา หรับกรณีการโอนกรรมสทิธิ์และการจ านองห้อง
ชุดในอาคารชุด โดยราคาซื ้อขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจ านองไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
………………………………